प्राय: सोधिने प्रश्नहरु

१ ) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के-के हुन् ?

उत्तर :- नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् | प्रति नागरिकताको फाराम कालोमसिले भरि दुवै कान देखिने फोटो टाँस गरेको फाराम भरी सनाखत गर्न जाने व्यक्तिको नागरिकता (तीन पुस्ते नाता खोलिएको) जन्म दर्ता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्र ,विवाह दर्ता, बसाईसराई दर्ता अस्थायी निस्सा |

२ ) घर जग्गा नामसारी सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजात के-के हुन् ?

Pages